ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลหล้า ตรีเอกานุกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชา​สังคม​ศาสตร์​
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ชาติพันธุ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลหล้า ตรีเอกานุกูล