อาจารย์ศักดิธัช เสริมศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบสภาพแวดล้อมรับมือภัยพิบัติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ศักดิธัช เสริมศรี