ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล