ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ บัวเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานทดแทน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ บัวเทศ