ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วรรณกรรม ความคิดสาร้างสรรค์ทางภาษาไทย คติชนวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล