ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู