ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ ใจผาวัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ ใจผาวัง