ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
โรคปลา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน