รองศาสตราจารย์โชติ บดีรัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พิธีกร ด้านศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายสาธารณะ การจัดการภาครัฐ การจัดการภัยพิบัติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์โชติ บดีรัฐ