ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายแรงงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์