อาจารย์ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิจัยและพัฒนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์