อาจารย์วาสนา วงศ์ษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบปฏิบัติการ Android การใช้ Raspberry pi สำหรับระบบการควบคุมอัตโนมัติ เทคโนโลยีสำหรับชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วาสนา  วงศ์ษา