นางวรภรณ์ วงค์สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาหารและโภชนาการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางวรภรณ์ วงค์สวัสดิ์