นางสาวชัดนารี มีสุขโข

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นิเวศวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวชัดนารี มีสุขโข