อ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : apisakph@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
1. Automation System 2. Image Processing 3. Embedded System

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท วิระยะ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

อ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย