อาจารย์นันท์มนัส หอมเพียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษีอากร,การวางแผนธุรกิจ,บัญชีต้นทุน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นันท์มนัส หอมเพียร