อาจารย์สมใจ กงเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2.ด้านการนิเทศการศึกษา 3.ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน4. วิจัยการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 5.การประกันคุณภาพการศึกษา 6.การบริหารการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สมใจ กงเติม