ดร.กฤษฎา บุญชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านพลังงานทดแทน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.กฤษฎา บุญชม