ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา สุจาคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจ,การตลาด,ผู้ประกอบการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา สุจาคำ