ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหา ปรารมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบผลิตภัณฑ์,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหา ปรารมภ์