นางสาวอณัญญา ลาลุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการพยาบาล
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอณัญญา ลาลุน