อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาบัญชี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บัญชี การเงิน สังคม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นิรุตติ์  ชัยโชค