อาจารย์จันทิมา ปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์,ศิลปกรรม,กราฟิก ต่าง ๆ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จันทิมา ปกครอง