นายปกรณ์ พรหมแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายปกรณ์ พรหมแก้ว