อาจารย์จิราพร เกตุวราภรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมี,เทคโนโลยีเอนไซม์,ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จิราพร เกตุวราภรณ์