นายฐากูร ศิริยอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายฐากูร ศิริยอด