นายเอกรัฐ อินต๊ะวงศา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อุตสาหกรรม เครื่องกล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายเอกรัฐ อินต๊ะวงศา