นายทองแดง สุกเหลือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เก็บข้อมูล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายทองแดง  สุกเหลือง