นางสาวรังสิตา จันทร์หอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Home Economics

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวรังสิตา จันทร์หอม