อาจารย์นันทกานต์ ศรีปลั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการด้านการท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นันทกานต์  ศรีปลั่ง