นางสาวสรัชนุช บุญวุฒิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวางระบบบัญชีและการวางแผนภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสรัชนุช บุญวุฒิ