ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาตรี มณีโกศล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาตรี มณีโกศล