นางสาวศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การอ่านภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย