ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต​ ​พิระภาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภูมิศาสตร์​,ภูมิสารสนเทศ,แผนที่ภาษี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต​ ​พิระภาค