ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ธรรมสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารการศึกษา,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ธรรมสิทธิ์