ดร.อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาอังกฤษ การสื่อสาร ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.อัญชนา  ศรีเรืองฤทธิ์