อ.ดร.วชิราภรณ์ เขียวมั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เคมี
ติดต่อ : w.kheowmung@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
เคมี วัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์

อ.ดร.วชิราภรณ์ เขียวมั่ง