ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นิเทศศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด