นางสาวรัตนภัทร มะโนชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวรัตนภัทร มะโนชัย