นางอภิรดา พรปัณณวิชญ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางอภิรดา พรปัณณวิชญ์