รองศาสตราจารย์ดร.วาริพิณ มงคลสมัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสาขาวิชาการบัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ดร.วาริพิณ มงคลสมัย