อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การผลิตโคเนื้อ การเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร