ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม พรมเมืองคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม พรมเมืองคุณ