ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผการัตน์ พินิจวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สังคมวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผการัตน์ พินิจวัฒน์