อาจารย์จิรา ธรรมนิยม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Reinforced concrete Concrete

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จิรา ธรรมนิยม