อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านการเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา