อาจารย์สำราญ ไชยคำวัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Mobile Application,Database System,Internet of Things

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สำราญ ไชยคำวัง