นายอนิรุจน์ มะโนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอนิรุจน์ มะโนธรรม