อาจารย์วันฉัตร กันหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วันฉัตร  กันหา