อาจารย์พิสิษฐิกุล แก้วงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเมืองการปกครอง การพัฒนาสังคม การบริหารงานภาครัฐ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พิสิษฐิกุล  แก้วงาม